Cooijmans' Inventaris van Neomarxistische Attitudes

Cooijmans' Inventaris van Neomarxistische Attitudes

© 2012 Paul Cooijmans

Ontdek of u een cultuurmarxist bent!

Wilt u weten of en in hoeverre u zo'n cultuurmarxist bent voor wie iedereen zoveel bewondering heeft? Vul de vragenlijst in en klik op de knop teneinde uw puntenaantal te verkrijgen. Deze inventaris is een serieus psychometrisch instrument, en zal gebruikt worden om de relatie tussen neomarxistische attitudes en andere persoonlijkheidskenmerken en -variabelen te bestuderen.

De CINEMA

Geef bij elk van onderstaande stellingen aan of u het ermee eens bent, ermee oneens bent, of een neutrale positie inneemt ten aanzien van die stelling.

#StellingOneensNeutraalEens
1Twintigste-eeuwse "moderne" kunstvormen, zoals abstracte kunst en conceptuele kunst, hebben onze cultuur verrijkt.
2De doodstraf is onethisch.
3Mensen veroorzaken een wereldwijde opwarming van het klimaat door de uitstoot van broeikasgassen zoals kooldioxide.
4De individuele menselijke persoonlijkheid wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de sociale omgeving waarin men opgroeit.
5De waarheid kan voor de ene persoon anders zijn dan voor de andere.
6De rijke landen zouden hun welvaart beter moeten delen met de arme landen.
7Mannen zouden moeten leren hun emoties beter uiten en er beter over te praten.
8Ik bewonder de Dalai Lama.
9Softdrugs zouden gelegaliseerd moeten worden, omdat dat de enige manier is om een einde te maken aan de criminele zwarte markt waarop ze verhandeld worden.
10In contact met mensen uit andere culturen probeer ik mij altijd aan te passen aan hun cultuur, ongeacht of dat contact plaatsvindt in mijn eigen land of in dat van de ander.
11Als je per vliegtuig reist is het goed die reis koolstofneutraal te maken door de uitstoot van kooldioxide op de een of andere manier te compenseren en aldus het negatieve effect op het mileu te voorkomen of beperken.
12In herhaling vallende criminelen zouden beter heropgevoed kunnen worden dan gestraft.
13Als je je auto niet op slot zet is het je eigen schuld als hij gestolen wordt, want dan geef je aanleiding tot diefstal.
14Ik bewonder Martin Luther King.
15Massa-immigratie in westerse landen is een onvermijdelijk logisch gevolg van de voortschrijdende globalisatie.
16Alle menselijke culturen zijn gelijkwaardig.
17Iemands intelligentieniveau wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de sociale omgeving waarin zij of hij opgroeit.
18Overbevolking is helemaal geen probleem, vooropgesteld dat we allemaal gaan leven en produceren op manieren die in evenwicht zijn met de ecologie, en de derde wereld laten delen in onze welvaart.
19Misdadigers worden niet slecht geboren, maar slecht gemaakt door hun omgeving.
20Het effect van wat men zegt is belangrijker dan of het al dan niet waar is.
21Het verhogen van beveiligingsmaatregelen is een goede - dat wil zeggen, ethisch wenselijke - manier om misdaad te verminderen.
22Een samenleving met een hoger gemiddeld I.Q. is niet noodzakelijkerwijs een betere samenleving.
23Welvaart zou herverdeeld moeten worden over de wereld, zodanig dat alle landen hetzelfde welvaartsniveau krijgen.
24Ik bewonder Nelson Mandela.
25Als vrouwen of etnische minderheden minder dan proportioneel vertegenwoordigd zijn op enig terrein, is dat waarschijnlijk het gevolg van discriminatie.
26Massale migratie van anders-etnische volkeren naar westerse landen is goed voor de economieën en maatschappijen van die westerse landen.
27Armoede in de derde wereld is hoofdzakelijk een gevolg van westers kolonialisme en uitbuiting.
28Als een zwarte en een blanke atleet tegen elkaar strijden, moeten commentatoren naar hen verwijzen op basis van de kleur van hun kleding, en nooit op basis van huidskleur.
29In contact met mensen uit andere culturen verwacht ik nooit dat zij zich aanpassen aan mijn cultuur, ongeacht of dat contact plaatsvindt in mijn land of dat van de ander.
30Als we allemaal vegetariër werden, zou dat goed zijn voor het milieu en/of het klimaat.
31Als arme mensen misdaden plegen, is dat waarschijnlijk een gevolg van hun armoede, discriminatie, of andere deprimerende sociale omstandigheden.
32Liegen is normaal sociaal gedrag.
33Tekortschietende beveiligingsmaatregelen zijn een belangrijke oorzaak van misdaad.
34Blanke mensen dragen de schuld aan kolonialisme en slavernij met zich mee.
35Een samenleving met een lager gemiddeld I.Q. is niet noodzakelijkerwijs een slechtere samenleving.
36Mannen zouden moeten leren zich in sociaal en emotioneel opzicht meer zoals vrouwen te gedragen.
37Als bepaalde etnische minderheden oververtegenwoordigd zijn in de misdaad, komt dat waarschijnlijk door discriminatie en/of andere ongunstige sociale omstandigheden.
38Een welvaartsstaat kan gemakkelijk gehandhaafd blijven terwijl massa-immigratie van anders-etnische volkeren toegestaan wordt.
39Ik probeer buitenlandse namen altijd uit te spreken zoals men ze in het land van herkomst uitspreekt.
40Als iedereen Boeddhist was, zou dit een betere wereld zijn.
41Hard straffen is geen goede manier om misdaad te verminderen.
42Absolute waarheid bestaat niet; alles is relatief.
43Het westen draagt de schuld aan de kruistochten met zich mee.
44Maatregelen dienen genomen te worden om evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en minderheden in hoge posities af te dwingen.
45Als iemand erg lelijk is of een duidelijk lichamelijk gebrek heeft, moet men altijd doen alsof men dat helemaal niet opmerkt.
46Een welvaartsstaat is verenigbaar met, kan gehandhaafd worden in, een multiculturele samenleving.
47Het gebruik van onvrijwillige maatregelen om te voorkomen dat recidiverende criminelen kinderen krijgen is onethisch.
48Het huidige westerse beschavingsniveau zou gemakkelijk gehandhaafd kunnen blijven, als het gemiddeld I.Q. in westerse landen zou dalen.
49Ik bewonder Che Guevara.
50"Rassen" zoals zwarten, blanken, en Oost-Aziaten zijn sociale concepties die een biologische basis ontberen; alle nu levende mensen behoren tot een het hetzelfde ras.
51Tolerantie ten aanzien van andere culturen is altijd goed.
52Lijfstraffen zijn slecht en moeten niet heringevoerd worden in landen die ze afgeschaft hebben.
53Het is een goed idee om verstandelijk beperkte mensen te leren hoe men moet stemmen bij verkiezingen.
54Wetenschappelijke onderzoekresultaten die gebruikt zouden kunnen worden om bepaalde minderheidsgroepen te stigmatiseren zouden niet gepubliceerd moeten worden.
55Ik zou nooit van mensen uit andere culturen verwachten dat ze mijn naam uitspreken zoals die in mijn eigen land uitgesproken wordt.
56Nationalisme is verkeerd.
57Verplichte sterilisatie van gewelddadige criminelen is onethisch.
58Ik ga liever om met vrouwen en homoseksuele en/of gefeminiseerde mannen, dan met gewone (dat wil zeggen, niet-gefeminiseerde) heteroseksuele mannen.
59Als rijkere landen hogere gemiddelde I.Q.'s hebben, dan is blijkbaar welvaart hetgeen mensen intelligent maakt.
60Wetenschappers zouden zorgvuldig hun gegevens moeten selecteren om sociaal onwenselijke uitkomsten te voorkomen, zoals de ongelijkheid van rassen of geslachten.
61Immigranten zou toegestaan moeten worden volgens hun eigen cultuur te leven, zelfs als dat ingaat tegen de morele waarden van onze cultuur.
62Het is helemaal geen probleem als mensen met hogere I.Q.'s en opleidingsniveaus lage vruchtbaarheidscijfers hebben, dat wil zeggen weinig kinderen krijgen.
63Als mensen uit landen waar het gemiddeld I.Q. laag is migreren naar rijke landen, zullen hun I.Q.'s en/of die van hun kinderen stijgen naar het niveau van inheemse inwoners van het land van bestemming, als gevolg van de betere omgeving.
64Het is onethisch verstandelijk beperkte mensen te beletten kinderen te krijgen.
65Het is aanvaardbaar voor wetenschappers om hun onderzoeksresultaten te manipuleren, teneinde te bewijzen dat vrouwen beter zijn dan mannen in bepaalde opzichten, op bepaalde terreinen, of in bepaalde taken.
66Multiculturele samenlevingen zijn beter dan monoculturele samenlevingen.
67Verplichte castratie van gewelddadige criminelen is onethisch.
68Massale migratie van anders-etnische volkeren naar westerse landen moet geaccepteerd worden als compensatie voor wreedheden als kolonialisme, slavernij, en de kruistochten.
69Als een man uit een andere cultuur weigert vrouwen in ons land de hand te schudden, moeten we dat respecteren.
70Als mannen niet bestonden, of meer zoals vrouwen waren, zou dit een betere wereld zijn.
71Wetenschappers die boeken publiceren waarin beweerd wordt dat sommige rassen intelligenter zijn dan andere zouden als racisten ontmaskerd moeten worden, en verbannen uit de academische wereld en van haar publicatiefora.
72Als immigranten uit een andere cultuur er aanstoot aan nemen als vrouwen in ons land korte rokken dragen, zouden die vrouwen er verstandig aan doen langere rokken te gaan dragen uit respect voor de betreffende cultuur.
73Over het algemeen zijn vrouwen betere mensen dan mannen.
74Als immigratie tot meer misdaad leidt, dan moeten mensen dat accepteren, ermee leren leven, en extra beveiligingsmaatregelen nemen.
75Culturen waarin vrouwen zwaar onderdrukt worden zijn gelijkwaardig aan de westerse cultuur.
76Het is helemaal geen probleem als de sociale onderklassen zich het meest voortplanten, dat wil zeggen de meeste kinderen krijgen.
77Mensen die tegen het multiculturalisme zijn, zijn extreemrechts, xenofoob, of racistisch.
78Veel van de stellingen in deze test zijn niet zozeer "attitudes", maar zijn gewoonweg ware feiten of goede gezichtspunten.
79Ik bewonder Osama Bin Laden.
80Als een rechtse politicus met xenofobe of racistische opvattingen aan de macht dreigt te komen, is het aanvaardbaar die politicus te doden om dat te voorkomen.
Gender (optioneel): Vrouw!   Iets ertussenin of in tweestrijd   Sorry, man
Ras (optioneel):
Leeftijd (optioneel):

Uw CINEMA-puntenaantal

Klaar? Klik op de knop teneinde uw puntenaantal te vernemen. Voor statistische doeleinden als itemanalyse, normering, en onderzoek wordt het op hoge prijs gesteld als u de volledige inhoud van onderstaand tekstveld kopieert en in een elektronisch postbericht aan dit adres plakt. Hoe te kopiëren en plakken: Verzeker u ervan dat de knipperende tekstcursor in het tekstveld staat, duw op Ctrl-a op uw toetsenbord (inhoud van het veld selecteren), duw op Ctrl-c (kopiëren), plaats de tekstcursor in het elektronisch postbericht (bijvoorbeeld met een muisklik), en duw op Ctrl-v (plakken).

           

Aanvullende informatie